Kryzys gospodarczy

W swoich blogach często cytowałem fragmenty z książki Henryka Rolickiego Zmierzch Izraela. Wypada więc wyjaśnić skąd taki tytuł? Rolicki pisał tę książkę na przełomie lat 20-tych i 30-tych. Pierwsze wydanie ukazało się w 1932 roku. Później były kolejne. Mój egzemplarz jest prawdopodobnie reprintem drugiego wydania. To był czas wielkiego kryzysu z roku 1929, ale to był przede wszystkim wielki kryzys żydostwa. Tak uważał Rolicki i w tamtym czasie wydawało się mu, że żydostwo tego nie przetrwa. I stąd taki tytuł książki. On sam nie mógł być już świadkiem, jak ono z niego wybrnęło. Na przełomie 1939 i 1940 roku, jako przedstawiciel ONR(Obóz Narodowo-Radykalny), próbował przedostać się do Francji. Niestety w górach na Słowacji odmroził sobie nogi i pomimo operacji w szpitalu w Budapeszcie zmarł na początku 1940 roku.

Rolicki opisał ten kryzys w przedostatnim rozdziale zatytułowanym Kryzys gospodarczy. On zbiegł się również z kryzysem duchowym żydostwa. I temu kryzysowi też poświęcił on oddzielny rozdział. W rozdziale Kryzys gospodarczy cytuje on historyków, ekonomistów i polityków żydowskich. I dlatego to jest takie ważne, bo któż lepiej, niż oni sami, dokona analizy tego kryzysu, ich kryzysu.

Ja ten rozdział zacytuję w całości, bo on, w dobie obecnego kryzysu, staje się bardziej aktualny – jak nigdy wcześniej. I co ważniejsze, wyjaśnia, po co Żydom te ich wymysły typu socjalizm, kapitalizm, liberalizm itp.

»Już socjalizm głosił koncentrację kapitału i upadek małych przedsiębiorstw. Razem z nimi tracił możność egzystencji pośrednik żydowski. Już w połowie XIX w. przewidywali żydzi tę katastrofę, pozbawienie chleba szerokich mas żydowskich i szukali ratunku w dyktaturze proletariatu.

Wojna światowa okazała, że część diagnozy socjalistycznej jest słuszną. Nie upadły wprawdzie małe przedsiębiorstwa, lecz podważony został byt ekonomiczny mas żydowskich, skupionych na wschodzie Europy. Żydostwo wschodnie żyje od lat kilkunastu na koszt żydostwa amerykańskiego i staje się dlań nieznośnym, gniotącym ciężarem.

„Cała poprzednia rola pośredników stała się dziś na wskroś niepewną podstawą bytu” – Ignaz Zollschan Revision des judendischen Nationanlismus.

Cóż ma wobec tego począć żydostwo wschodnie? Ciężaru jego utrzymania nie wytrzyma długo żydowsko-amerykańska finansjera.

„Zostaje więc tylko jedna alternatywa: emigracja w inne kraje – albo przewarstwowienie (o ile to możliwe) w tym samym kraju ze wszystkimi jego skutkami.” – Zewi Parnass Kwestia żydowska w świetle nauki.

Łatwo to powiedzieć. Przewarstwowienie żydów, nadanie im społecznego wyglądu narodu normalnego, aby oprócz handlu i zawodów miejskich, mieli także odpowiednio liczną warstwę rolniczą i robotniczą, wymaga kompletnej reorganizacji żydowskiego życia.

„Żydostwo stoi przed zadaniem swej reorganizacji.” – Ignaz Zollschan Revision des judendischen Nationalismus.

Wojna światowa ujawniła w całej jego grozie kryzys gospodarczy wśród żydostwa wschodniego. Po prostu byt tego ośrodka czystego judaizmu został zagrożony. Bolszewizm mógł uratować sytuację, ale tylko wtedy, gdyby rozpostarł się na całą Europę. Klęska nad Wisłą zepsuła rachuby. Ograniczony do Rosji bolszewizm powiększył tylko nędzę żydostwa wschodniego. W Rosji przestał istnieć drobny handel, a przynajmniej został zredukowany do ciasnych granic. Pozarosyjskie żydostwo wschodnie utraciło możność handlu z Rosją.

„Dzisiejsze położenie żydów wschodu podobne jest do rozpaczliwego położenia żydów w krajach Europy zachodniej przed wojną trzydziestoletnią, w których wówczas przeważająca część żydostwa żyła. Jak wówczas katastrofa światowa stała się ratunkiem dla żydów, powołując ich do odbudowy zniszczonej Europy, tak zdaje się i wojna światowa w swoim łonie ukrywać zbawienie dla żydów dzisiejszych (chodzi tu o Palestynę – przyp. autora).” – Zewi Parnass Kwestia żydowska w świetle nauki.

Celem spieszenia z pomocą żydom wschodnim połączyły się wszystkie kierunki żydowskie. Na posiedzeniu Jointu w dn. 9 października 1926 r. mówił Louis Marshall:

„Ortodoksi i ultraortodoksi; żydzi reformowani, socjaliści i ultrasocjaliści pracowali wspólnie dla jednego celu; nie dać upaść żydostwu”. – „Moment” z dn. 31 października 1926 r., nr 248.

Hasło przewarstwowienia wśród żydów wschodnich, stanowiących rezerwuar żydostwa, zostało uznane za jedyny środek ratunku. Postanowiono złamać przeszło dwudziestowiekowy obyczaj i uczynić z żydów „naród normalny”. Do tak rozpaczliwych zamiarów doprowadziła groza położenia, szczególnie w Polsce.

W lutym 1929 r., prezes światowej organizacji „Ort”, na konferencji przedstawicieli prasy żydowskiej w Warszawie, dr Leo Bramson, „zastanawiał się nad przyczynami kryzysu ekonomicznego żydów w Polsce i wskazał, że główną jego przyczyną nie jest judofobia. Społeczeństwo żydowskie trawi choroba, która wpływa bardzo silnie na sytuację; my posiadamy za dużo kupców, my nie mamy dobrze wyszkolonych rzemieślników, my nie rozporządzamy dostatecznymi kredytami… Przy tym nasuwa się zajmujące zjawisko; różne zdobycze społeczne, każda dobra reforma państwowa, która jest pożyteczna dla innych, złą jest dla żydów.” – „Moment” nr 44 z 1929 r.

Próbowano sobie radzić z kryzysem sztuczkami, w jakie obfitują zakamarki ustroju kapitalistycznego.

„Zagadnienie, jakie mają rozwiązać angielscy właściciele kopalń, jest analogiczne do tego, jakie staje przed żydami polskimi, pracującymi w zawodach, które nie mogą wyżywić ich w większej liczbie. Tak, jak nowe rynki zbytu dla węgla angielskiego mogłyby rozwiązać zagadnienie angielskich właścicieli kopalń, tak samo dostatecznie szeroki rynek zbytu dla produktów drobnego przemysłu i handlu żydowskiego w Polsce mógłby w szerokich wymiarach rozwiązać gospodarcze zagadnienie żydowskie.” – G. Gliksman L’aspect économique de la question juive en Pologne.

Żydostwo widzi dwa wyjścia z sytuacji: rozszerzenie bolszewizmu na Europę, tzw. Weltoktober, albo zlikwidowanie bolszewizmu w Rosji.

Cytowany G. Gliksman jest zwolennikiem Weltoktober. „W świetle naszego studium radykalne rozwiązanie całości tych problemów, które oznacza się nazwą kwestii żydowskiej, nie wydaje się nam możliwe w społeczności kapitalistycznej, opartej na anarchicznej produkcji.” – G. Gliksman L’aspect économique de la question juive en Pologne.

Gliksman zdaje sobie sprawę, że przewrót ten jest ryzykownym zamiarem o charakterze politycznym i szuka wzrokiem sprzymierzeńców poza rzeszami żydowskimi.

„Skoro przeszkody do takiego rozwoju są przede wszystkim natury politycznej, więc w dziedzinę polityczną w pierwszym rzędzie muszą się skierować wysiłki tych wszystkich, którzy chcą się przyczynić do rozwiązania zagadnienia gospodarczego wśród żydów. Spośród wszystkich sił politycznych, działających w obecnej chwili w polskim życiu społecznym, mógłby – jak się zdaje – jedynie ruch socjalistyczny wprowadzić w życie te zasady ustroju ogólnego, na które właśnie wskazałem.” – G. Gliksman L’aspect économique de la question juive en Pologne.

Od chwili, gdy pisano te słowa, sytuacja pogorszyła się znacznie. Ujawnił się gospodarczy kryzys światowy. Narody w obronie własnej poczynają zrywać z dotychczasowymi zasadami swobody handlu międzynarodowego. Przykład daje Anglia, klasyczny kraj liberalizmu.

Zarówno kryzys, jak i jego skutki uderzają coraz silniej w żydowską finansjerę, tę ostoję wschodniego żydostwa. Rozmiary i trwałość kryzysu światowego zmuszają ludzi do myślenia, do szukania przyczyn. Ustala się zdanie, że przyczyny kryzysu leżą w podstawach samego ustroju kapitalistycznego.

Równocześnie chwieje się bolszewizm. System socjalistyczny nie zdał egzaminu.

Ustrój kapitalistyczny został narzucony światu przez żydów i przystosowany do ich potrzeb, do potrzeb nienormalnego narodu. W ich interesie oparł się na liberalizmie, na swobodzie międzynarodowego handlu, na anarchicznej produkcji towarowej, szukającej sztucznie tworzonych rynków zbytu. Wciągnął w pracę miliony maszyn i tworzył nie po to, by zaspokoić rzeczywiste potrzeby, lecz po to, by handlować. Rysy w tym ustroju widać było już z dawna i widzieli je sami żydzi, szukając ratunku dla siebie w przyszłym państwie socjalistycznym, równie beznarodowym i uniwersalnym, jak beznarodowy i uniwersalny był ich handel i przemysł światowy. Tymczasem próba ratunku zwiodła. Rewolucja rosyjska nie stała się uniwersalną, a zamknęła rosyjski rynek zbytu. Ustrój, rysujący się, nie mógł wytrzymać tego wstrząsu. Rewolucja rosyjska, o której od lat marzyły pokolenia żydowskie, runęła im na głowy już dzisiaj.

Śni im się jeszcze, że przez zlikwidowanie bolszewizmu przy pomocy graniczących z Rosją państw i wprowadzenie do niej ustroju liberalnego uda im się załatać dziurę. Ale naiwnych coraz mniej i marzenia takie wydają się równie niedościgłe, jak rozszerzenie rewolucji na zachód, jak Weltoktober. Oba prądy w łonie żydostwa wiodą zaciekłą walkę.

A kryzys postępuje dalej nieuchronnie, bezlitośnie. Żydzi, jako stojący w samym środku ustroju kapitalistycznego, oni, naród pośredników, biorą straszliwe cięgi. Kryzys objął już nawet czteromilionową rzeszę żydowską w Stanach Zjednoczonych. W Polsce sroży się bez pamięci i nie widać zeń wyjścia dla żydowskich mas, odkąd zasiłki żydów amerykańskich, objętych dziś katastrofą, muszą wysychać. Kryzys wśród nieżydów, mimo swego natężenia, jest tylko słabym odbiciem kryzysu wśród żydostwa.

W odezwie do żydów polskich z r. 1932, podpisanej przez wszystkie główne organizacje syjonistyczne, czytamy:

„W obecnym ciężkim czasie, kiedy jesteśmy wypierani ze wszystkich naszych pozycji, kiedy jesteśmy zajęci sprawą suchego chleba, kiedy nie ma jednej żydowskiej izby, która by nie była nawiedzona okropnym kryzysem, grzebiącym coraz więcej nasz byt ekonomiczny – w tym ciężkim okresie przychodzimy do was, towarzysze, z żądaniem przyłączenia się do hebrajskiego związku światowego… Prawda, że mamy jeszcze dość władzy i siły, aby kontynuować naszą narodową walkę na całym froncie, ciągnącym się z jednego końca świata na drugi, z pól i miast Syjonu do każdego zapadłego kącika żydowskiej izby w innym kraju. Naród żydowski jest nieśmiertelny i tak, jak zawsze w poprzednich pokoleniach przetrwaliśmy różne katastrofy i przełomy, tak również w dobie obecnej wyjdziemy zwycięsko z naszej walki starego narodu z najpotężniejszymi i najsilniejszymi tego świata; w końcu wznowimy nasze narodowe życie zarówno w Erec Izrael, jak we wszystkich innych krajach…” – „Hajnt” z dn. 2 marca nr 52.

W lutym 1932 wygłosił Chaim Bialik, uczeń i następca Achad-ha-Ama, po powrocie z Europy odczyt w Tel Awiwie w Palestynie, który streszcza żargonowy „Hajnt” w artykule, zatytułowanym: Bialik przekazuje Erec Izrael (Palestynie – przyp. autora) smutne pozdrowienia z golusu (krajów wygnania – przyp. autora).

„Jak się okazuje, dzięki troskom ostatnich lat doszło się do syjonizmu, który ma sens i wartość nie tylko dla ogółu, lecz również dla jednostki. Albowiem gospodarcze podstawy zostały zachwiane w tej mierze, że prawie każdy żyd czuje, że utracił swoje korzenie. Najgorzej jest z podrastającym pokoleniem. Ono „wisi w powietrzu” bez gruntu pod nogami. Wszędzie, gdzie żyją żydzi, wisi w powietrzu pytanie: co robić z dziećmi? To uczucie narzuca lęk i zwątpienie… Słyszeliście niewątpliwie o położeniu fabrykanta Oszera Kohna (właściciel widzewskiej manufaktury – przyp. autora), który przyobiecał nam duże rzeczy. Spotkałem się z nim i zobrazował mi położenie swoje i podobnych do niego. Człowieka ten obraz przejmuje przerażeniem. Spytałem go, czyżbyście nie mogli uratować części swego majątku, przenosząc go do Erec Izrael tak samo, jak dzisiaj jesteście dumni z tego, że dookoła was znajdują utrzymanie w waszym mieście setki rodzin. Odpowiedź brzmiała: Przy całej mojej woli nie mogę nic już uratować. Jeżeli bym wyrwał część, zapadnie się cała budowla. Jestem związany łańcuchami z układem moich stosunków. Nie mogę ruszyć ani ręką, ani nogą. Jak się okazuje, w takim samym położeniu są inni fabrykanci. Wszystko zależy od cudu, wszystko wisi na pajęczynie, na sztuczkach i kombinacjach, które umożliwiają pozorny byt. Jeżeli wyrwie się z tego jeden kamień, rozleci się wszystko.”

Światowy kryzys gospodarczy zachwiał Izraelem. Odczuwamy go i my, nieżydzi. Dlaczego? Bo daliśmy sobie narzucić ustrój gospodarczy, wymyślony przez żydów i dostosowany do potrzeb narodu chorego, przeżywającego stały kryzys od tysiącleci. Ratunku przeciw niedomaganiom tego ustroju szukaliśmy w ustroju socjalistycznym, wymyślonym znowu przez żydów i znowu dla potrzeb chorego narodu. Ocalić nas może tylko wyrwanie się z ustrojów sztucznych, a poszukiwanie ram, w których mogłyby żyć i rozwijać się narody zdrowe.

Naród, przeżywający wieczny kryzys, gdy narzuca swe myśli, zaraża otoczenie. Twórczość jego w każdej dziedzinie, a więc także w gospodarczej, wlecze za sobą zarodki choroby.«

W ostatnim rozdziale Perspektywy Rolicki pisze:

»Naród żydowski jest narodem chorym. Nie jest to wynikiem jego dziejów, wieki rozproszenia tylko spotęgowały jego chorobę. Istotną przyczyną jego choroby, jego tragicznego położenia jest jego dążenie mesjańskie, chęć narzucenia swej władzy i swego ducha innym narodom świata.

Poczucie choroby nurtuje wśród żydostwa. Wszak w r. 1929 poseł Grunbaum w swoim referacie w Lublinie powiedział wyraźnie:

„Chorego nie można tolerować. Nawet ojciec lub matka, jeżeli są stale chorzy, stają się ciężarem. Narody nie mogą nas znieść. My zarażamy powietrze, jako naród chory…” – „Moment” z r. 1929, nr 272.

Stwierdzenie jest, brak tylko wśród żydostwa należytego rozpoznania choroby. A dzieje jego wskazują, że bywały chwile, gdy przeciw tej chorobliwej manii mesjańskiej, wymagającej wiecznie ofiar z własnego plemienia, jak krwiożerczy Moloch, przeciw temu opętaniu zrywał się bunt wśród żydowskich rzesz. Przecież po niewoli babilońskiej w okresie reform Ezdrasza i Nehemiasza, mających na celu przez ogrodzenie Zakonu uzdolnić Izraela do roli mesjańskiej, ma miejsce secesja Samarytan nie chcących się poddać wymaganiom reformatorów. Jest to bunt przeciw tajnej organizacji, reprezentującej mesjanizm.

Potem znowu w Babilonii, gdy Izraelowi zarzuca się więzy Talmudu, zacieśniając ogrodzenie do ostatecznego stopnia dla tych samych celów co ongiś, zrywa się wśród żydostwa potężny ruch karaitów. I znowu jest to bunt przeciw tajnej organizacji, reprezentującej mesjanizm.

Są to chwile, w których rzesze trzeźwieją i krzyczą głośno, że mają dość bezustannych ofiar w imię chimery.

Dziś żydostwo, jak w końcu XV wieku, znalazło się znowu w położeniu rozpaczliwym. Gmach wzniesiony z takim nakładem starań, kosztem takich ofiar, rysuje się groźnie i znikąd nie widać podpory. We wszystkich narodach budzi się poczucie, że naród chory zaraża powietrze. Ta świadomość rośnie i będzie wzbierać z każdym rokiem. Pora zmyślnych sztuczek już nie wróci. Kryzys światowy likwiduje pomocnicze organizacje Izraela wśród nieżydów. Reszty dokona blask prawdy.

Diaspora żydowska po wiekach jest znowu poważnie zagrożona. Dziś żydzi jeszcze mogą przyczynić się do tego, by rozwiązanie nastąpiło z najmniejszym bólem, na pół dobrowolnie. Gdy świadomość wśród narodów wzrośnie, do czego mogą się jeszcze przyczynić nowe eksperymenty żydostwa, gnanego lękiem, który zaciemnia rozsądek, to nad głowami ludu izraelskiego zbierze się taka burza, że nie powstrzyma jej nic. Wtedy na ratunek, na spokojne rozwiązanie kwestii żydowskiej będzie już za późno.«

Rolicki był w swoim osądzie zbyt optymistyczny. Żydzi znaleźli sposób na wyjście z sytuacji, zdawałoby się bez wyjścia. On tego nie mógł zobaczyć, ale dzięki jego analizie łatwiej nam zrozumieć, co później zaszło. „Lekiem na całe zło” był kryzys 1929 roku, który Żydzi sami wykreowali, a który w efekcie doprowadził do wojny, zmieniającej diametralnie światową rzeczywistość. Po niej zastosowano Weltoktober w ograniczonej formie, tzn. ograniczono się do Europy wschodniej. Teraz już wiadomo dlaczego po II wojnie światowej nastąpił taki podział Europy. Wschodnia Europa stała się socjalistyczna pod dominacją bolszewizmu. Wariant z jego likwidacją nastąpił dopiero po 1989 roku. Instalując socjalizm w Europie wschodniej rozwiązywali Żydzi problem wschodnioeuropejskiej biedoty żydowskiej. W państwie socjalistycznym wszyscy mieli pracę, a ta żydowska biedota znalazła zatrudnienie nie tylko w państwowych zakładach, ale też w administracji, milicji, wojsku, sądach itp. To prawda, że w wyniku wojny część tej żydowskiej biedoty zginęła w obozach koncentracyjnych, ale to była stosunkowo niewielka część z większej całości, a poza tym to był koszt całej operacji. Żydzi nigdy nie mieli problemu ze składaniem ofiar z własnego narodu w celu realizacji swoich chorobliwych idei mesjańskich.

Obozy koncentracyjne na terenie Polski były więc częścią planu mającego na celu rozwiązanie problemu biedoty żydowskiej w Europie wschodniej. Nie było z tym problemu. Wśród nazistów aż się roiło od Żydów. A po wojnie, gdy zaczęli wymierać ci, którzy pamiętali tamte czasy, Żydzi zaczęli odwracać kota ogonem. Do spółki z nazistami, niemieckimi nazistami znaleźli „prawdziwego” winowajcę. I jeszcze domagają się odszkodowań za mienie, które pozostawiła ta biedota. Absurd? Ależ nie! Wystarczy tylko zmienić programy szkolne, wydawać odpowiednie „prace naukowe”, kręcić odpowiednie filmy i mieć w swoich rękach środki masowego przekazu.

Takie przedstawienie przez Rolickiego kryzysu żydostwa przed wojną skłania też do wniosku, że Stalin, Churchill i Roosevelt byli tylko kukiełkami, a Churchill wcale nie sprzedał Polski Stalinowi. I nie ci trzej panowie wyznaczali powojenny podział Europy.

W 1981 roku miałem okazję słuchać wykładu Kuronia. To, co wtedy mnie zaszokowało, to to, że on ciągle powtarzał, że Związek Radziecki musi upaść. Siedziałem, słuchałem i w duchu myślałem sobie: co on pier…! Taka potęga? To niemożliwe! Od kiedy żyłem, Związek Radziecki zawsze był potężny i nikogo się nie bał. A jednak! Kuroń miał rację. Skąd on to wiedział na 10 lat wcześniej? No wiadomo skąd!

Po 1989 roku dwubiegunowy porządek polityczny przestał istnieć. Jego likwidacja była wstępem do tworzenia porządku jednobiegunowego, co w praktyce oznaczało tworzenie rządu światowego. I dziś taki rząd istnieje, wprawdzie nieoficjalnie, ale istnieje. A Chiny jako przeciwwaga dla Ameryki? Chiny, tak samo jak reszta świata, stosuje reżim sanitarny wobec swoich obywateli. Wygląda na to, że zbliżamy się do ostatecznego rozwiązania. Tylko dla kogo będzie ono ostateczne? Czy ci, którzy dążą do niego, nie przeliczą się?

A może wcale nie chodzi o ostateczne rozwiązanie, tylko o znalezienie wyjścia z żydowskiego systemu finansowego, który zawiódł. System, oparty na niczym nieograniczonym kredycie, musiał się kiedyś załamać i załamał się. Załamuje się wszystko: systemy emerytalne, rynki finansowe, handel, produkcja, usługi, finanse państwowe i samorządowe. Żeby sobie z tym poradzić, potrzebne są radykalne posunięcia. Wojna światowa nie wchodzi w grę, bo mamy rząd światowy. Więc kto z kim miałby walczyć? Dlatego wymyślono pandemię. Ona ma zrobić to, co wcześniej robiły wojny. Ma zmienić obowiązujący porządek, którego nie da się już utrzymać. A czy on będzie wyglądał tak, jak nam mówią, że będzie to świat ludzi podłączonych do globalnego systemu informatycznego i całkowicie sterowalnych? Może tak. A może jest to tylko środek do celu, którzy znają ci, którzy to wszystko zaplanowali. Jedno wydaje się pewne, że jest to kolejny kryzys żydowski, z którego Żydzi próbują wyjść obronną ręką.

29 thoughts on “Kryzys gospodarczy

 1. Witam
  Myślę że wizja jest już lekko nakreślona. Przyszłość bez własności, wszystko na wynajem. Chcesz spać – płać, jeść, jechać, itd-płać. Komunizm wraca szerokim strumieniem. Chcesz zapłacić kartą (o gotówce zapomnijmy) musisz być posłuszny. Ktoś to wszystko musi przecież nadzorować i kontrolować. Jak Pan myśli jak nacja potrafi zawsze ustawić żagle z wiatrem?

  Like

  • Ja już nie myślę, ja wiem. Zastanawiam się tylko nad tym, dlaczego, jak Pan to ujął, ta nacja zawsze potrafi ustawić żagle z wiatrem. Dlatego je potrafi tak ustawić, bo to ona decyduje, z której strony wieje wiatr. Tylko że w tym momencie rodzi się następne pytanie: kto zdecydował o tym, że ten naród stał się narodem wybranym do panowania nad innymi narodami? Przecież jakiś świat przed Żydami istniał. Były jakieś cywilizacje, z jakimś dorobkiem. Wiadomo, że Żydzi czerpali dużo z Egiptu. A Egipt skąd?

   A w Europie zachodniej – obszar dzisiejszych Wysp Brytyjskich, Francji, Hiszpanii i północnej Afryki – zajmowały w czwartym tysiącleciu p.n.e. ludy kultury megalitów. One miały duży zasób wiedzy z astronomii, wcześniejszej o co najmniej jedno tysiąclecie niż astronomia Wschodu. Potrafiły na tym obszarze wytworzyć wspólnotę, inicjować wielkie przedsięwzięcia, wymagające współpracy, odbywać dalekie podróże morskie, organizować wymianę pomiędzy odległymi ośrodkami. Ważna rola w tej społeczności przypadała kapłanom-uczonym, prowadzącym obserwacje astronomiczne. Natomiast historia Żydów zaczyna się od legend o trzech patriarchach z okresu drugiego tysiąclecia p.n.e. Jak to więc stało się, że wiedza z przeszłości została przekazana właśnie im? W ich wyjątkowość i ich ponadprzeciętne zdolności oraz w bajki, że to Bóg właśnie ich wybrał, nie wierzę.

   Like

 2. Witam
  Nikt Izraela nie wybrał za Narod wybrany. Raczej takie widzi mi się tej nacji. O tym że są wszędzie – wiadomo, że wspierają swoich – też, że Gdynia została zbudowana po to aby część Żydów z Polski wyemigrowała – musimy to wiedzieć, że w między wojniu mieli własny parlament w II Rzeczpospolitej i w momencie gdy Polski Rząd go zlikwidował to, Żydzi uznali ze Polska powinna zniknąć z mapy świata – bez tej wiedzy nigdy nie będziemy mogli być panami we własnym kraju. Trzeba też wiedzieć, że już przed II wojną światową Żydzi w Polsce ogłosili że wszystko co jest stworzone przez artystów żydowskich, należy nazywać sztuką (nawet gó.. o zrobione na środku chodnika) – jeśli poznamy te fakty, to zrozumiemy troszeczkę bardziej dzisiejszy. świat

  Like

  • Żydzi nie mieli własnego parlamentu w II RP. Mieli taki w I RP i nazywał się on Sejmem Czterech Ziem: Wielkopolska, Małopolska, Ruś Czerwona i Wołyń. Do emigracji z Polski nie był potrzebny nowy port. Jeszcze w XIX wieku polscy chłopi emigrowali do Brazylii poprzez porty niemieckie.

   Like

 3. Aby Polacy ruszyli dupy spod telewizora ( ’80 ) ktoś musiał uprzednio przygotować pod to grunt ( czyli kryzys ) , prawda ? Akurat w polskojęzycznych mediach rocznicują ten event.

  Like

  • Wcześniej prowokowali do powstań szlachtę, a później robotników. Dla nich to żaden problem. Obejrzałem sobie ostatnio serial “Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” powstały w latach 1979-1981. Serial o tym jak Wielkopolanie opierali się Prusakom. Żołnierze z Wielkopolski byli najlepszym wojskiem w czasie wojny 1920 roku. Tam było jakieś inne społeczeństwo niż w pozostałych zaborach. Było. Już go nie ma. Po wojnie komuniści osiedlili w Poznaniu swoich pomagierów i jakiś podejrzany element z reszty Polski. Obecnie, jak już wcześniej Panu pisałem, w Poznaniu pełno Ukraińców. Tak się likwiduje polski naród. W pozostałych częściach Polski chyba nigdy go nie było. Szlachta nie była polska, a chłopi byli niewolnikami.

   Like

 4. Mariusz Maszkiewicz – ambasador w Gruzji. Żydek, syn płk NKWD. Nawywijał na Białorusi nachlał się i rozrabiał, potem wywalili go z Litwy. Swoją kochankę ożenił ze swoim ojcem, by dostała obywatelstwo.
  Taką mamy rzeczywistość.

  Like

  • No mamy taką, ale dla mnie to nie jest żadna nowość. Tylko co z tego? Większość daje się nabierać na te sztuczne podziały typu PO – PiS. Inni, jak im się powie, że to wina Żydów, odszczekują, że nie można uogólniać. Oczywiście, że nie wszyscy Żydzi są winni, bo wśród nich też jest plebs, o czym oni sami wolą nie mówić, ale to nie zmienia faktu, że to Żydzi, niektórzy, są winni.Taką mamy rzeczywistość.

   Like

  • Und auch BlackRock-Chef Fink ist in seinen vielen Nachhaltigkeitserklärungen noch nicht auf ALADDIN zurückgekommen. – A szef BlackRock, Fink, nie wrócił jeszcze do ALADINA w swoich licznych deklaracjach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

   Tak to tłumaczy tłumacz Google. A więc szefem BackRock jest Fink, pewnie Niemiec. I on też, jak Książę Karol mówi o zrównoważonym rozwoju.A kto jest właścicielem BlackRock?

   Like

   • Pan to jest stary cwaniak. Tłumaczy Pan co jest Panu wygodne. (taka wersja proniemiecka)
    Mogę Panu napisać, że jeden z przedstawicieli domów bankowych chyba Pan Paul Warburg był współtwórcą Fedu, a drugi brat Max był szefem tajnej policji w Prusach. Tworząc FED wzorował się na banku Rzeszy. A kto był jego współwłaścicielem ?
    Deutsche Reichsbank to instytucja bankowa powołana 1 stycznia 1876 r. z siedzibą w Berlinie oraz instytucja publiczna Rzeszy Niemieckiej posiadająca status osoby prawnej. Kapitał akcyjny wynosił 180 mln marek w 100 000 akcji, podlegał kanclerzowi Rzeszy, a pod nim Dyrekcji Banku Rzeszy (prezydent i sześciu członków). Nadzór sprawowała rada powiernicza ( kanclerz Rzeszy i czterech członków).
    W 1884 r. udziały w banku posiadało 6140 Niemców i 1462 cudzoziemców.
    30 sierpnia 1924 r., zgodnie z planem Dawesa, Reichsbank stał się instytucją niezależną od rządu Rzeszy.

    Like

 5. No tak! Książę Karol nap…dala jak katarynka: sustainable infrastructure, sustainability, innovative sustainable solutions, sustainable markets, sustainable options, sustainable alternatives (zrównoważona infrastruktura, zrównoważony rozwój, innowacyjne zrównoważone rozwiązania, zrównoważone rynki, zrównoważone opcje, zrównoważone alternatywy). To tak, jakbym słyszał naszych dawnych towarzyszy partyjnych, którzy też tak powtarzali, tylko inne teksty, których nie rozumieli, a które ktoś inny im podsuwał do przeczytania. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby okazało się, że Książę Karol też nie rozumie tego, co mówi, a mówi, bo mu ktoś tak kazał. Ciekawe kto?

  A co to za zwierz ten “zrównoważony”? To synonim słowa “komunizm”. Zrównoważony, czyli równy. Wszystko ma być po równo. A jak wszyscy mają mieć równo, to wszyscy będą mieć g..no. Do tego to zmierza.

  Like

 6. “Tłumaczy Pan co jest Panu wygodne.”

  W swoich komentarzach nie chce Pan zauważyć tego, o czym pisałem w blogu “Asymilacja”. Największym atutem i przewagą Żydów jest asymilacja. Z tym społeczeństwa, w których Żydzi są rozproszeni, nie radzą sobie i co gorsza nie ma na to dobrego rozwiązania. Pan może pisać, że w różnych globalnych firmach właścicielami czy kierownikami są Niemcy czy Anglicy, a to najczęściej są dobrze zamaskowani Żydzi i to od pokoleń.

  Ta asymilacja i rozproszenie powoduje to, że my nawet nie wiemy ilu jest Żydów na świecie. Gdy ktoś chce ich policzyć, to od razu krzyczą, że to wstęp do holokaustu. Nawet jak Rzymianie chcieli dokonać spisu powszechnego w Palestynie, to wywołali powstanie. Nie trzeba jednak robić spisu i liczyć Żydów, by wiedzieć, że jest ich dużo, bardzo dużo. Rządzić światem nie może jakaś garstka zakonspirowanych Żydów. Muszą być wszędzie, wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego w gospodarce, finansach, polityce, nauce, sztuce np. filmowej i w wielu innych dziedzinach. Dlatego twierdzę, że w Polsce może być ich tyle, co przed wojną, czyli 3-4 miliony. Oczywiście 95% z nich jest dobrze zakamuflowana i uchodzą w otoczeniu za Polaków, mają polskie nazwiska, od urodzenia mówią po polsku i są gorliwymi patriotami, nadgorliwymi katolikami, czasem prawosławnymi czy protestantami.

  Like

 7. W swoich komentarzach staram się przekazać, że zamiast szukania żydów powinniśmy się zająć liczeniem swoich pieniędzy, gdyż 90% naszych problemów jest z tym związanych.
  Jak zaczniemy je liczyć to sobie poradzimy z każdym i z Pana żydami też.

  Like

 8. Ja już jestem za stary na liczenie pieniędzy, a poza tym, to na ich liczeniu przeliczyłem się. Po 1989 roku nadarzyła się wyjątkowa okazja do tworzenia własnych biznesów. I ja tak zaczynałem, tyle że w spółce handlowej, w której moim wspólnikiem był Żyd. Tego wówczas nie wiedziałem. Wprawdzie znałem przysłowie: “mówiły jaskółki, że niedobre spółki”, ale na moją decyzje miały wpływ pewne emocje, które trudno opanować. Po latach Żyd postanowił pozbyć się mnie ze spółki, ale w sytuacji, gdy jest dwóch wspólników, jest to praktycznie niemożliwe. Jednak w interesach są różne zależności, a w handlu, tym na poziomie regionalnym i centralnym, dominują Żydzi i tam poszukał pomocy. Dwóch Żydów na jednego goja to nierówna walka i jej wynik był do przewidzenia.

  Mój blog jest tylko po to, by uświadomić innym, w jakim kraju żyją i kto tu praktycznie rządzi. Już tylko tyle mogę zrobić. Jednak ze względu na zasięg bloga jest to syzyfowa praca. Pan ma odmienny punkt widzenia i to pańskie prawo.

  Like

  • Ja już jestem za stary na liczenie pieniędzy, a poza tym, to na ich liczeniu przeliczyłem się. Po 1989 roku nadarzyła się wyjątkowa okazja do tworzenia własnych biznesów. I ja tak zaczynałem, tyle że w spółce handlowej, w której moim wspólnikiem był Żyd. Tego wówczas nie wiedziałem. Wprawdzie znałem przysłowie: “mówiły jaskółki, że niedobre spółki”, ale na moją decyzje miały wpływ pewne emocje, które trudno opanować. Po latach Żyd postanowił pozbyć się mnie ze spółki, ale w sytuacji, gdy jest dwóch wspólników, jest to praktycznie niemożliwe. Jednak w interesach są różne zależności, a w handlu, tym na poziomie regionalnym i centralnym, dominują Żydzi.

   1. https://www.gov.pl/web/finanse/zaniechanie-poboru-podatku-dochodowego-od-niektorych-dochodow-przychodow-bankow-centralnych
   Minister dukający po Polsku z Londynu zwalnia zagraniczne banki centralne z podatków jednocześnie nas zadłużają jednocześnie nakłąda na nas podatki wymyślone od deszczu a jutro od promieniowania kosmicznego.
   2. Podatki ma Pan angielskie PIT i VAT, najbardziej destrukcyjne, które powinny być zlikwidowane.
   3. Przemysł jest wykupiony jak i prasa w znacznej częsci przez Niemcy i ich agenturę.
   4. Amerykański ambasador przyjazdem pod sejm potrafi wycofać ustawę, która opodatkowuje amerykańskie złodziejskie firmy zwane inwestorami.
   5. Napisał Pan – Po latach Żyd postanowił pozbyć się mnie ze spółki. Na taki argument można znaleźć inny, firma Nowy Styl, gdy potrzebowałą dużego poręczenia właśnie od polskiego Żyda i jak widać biznes się świetnie rozwija. Biznesy są różna. A Pan stygmatyzuje.
   6. A to co mamy teraz w Polsce wystarczy przecież przeczytać Encyklikę Papieża Benedykta XIV A quo primum
   https://www.bibula.com/?p=101977
   czyli w skrócie wywalić ich z sejmu.

   Like

   • Przecież ten minister jest Żydem. O tym wszyscy wiedzą. Podatki w Polsce są dlatego wysokie i wyniszczające, bo finanse i skarbowość są w rękach Żydów. A skoro tak, to dlaczego mieliby nie stosować ulg dla żydowskich banków i inwestorów?

    Ja nie stygmatyzuję, tylko opisuję własne doświadczenie z Żydami. Mogę tylko dodać, że wezwanie komornicze przyszło z kancelarii prawnej syna tego drugiego Żyda. Mają wszystko obstawione. Ja tylko chcę innym uświadomić, w jakim kraju żyją.

    Like

  • Oficer SS, książę Bernhard z Holandii, rozpoczął sponsorowane przez PE spotkania członków koncernów zwanego grupą Bilderberg w Oosterbeek 29-31 maja 1954 Skutki mamy dziś widoczne.
   Czy Pan trochę nie przesadza?

   Like

 9. Pożytecznych idiotów nigdy nie zabraknie. Ciągle słyszę takie frazesy: ludzie są głupi, ludzie są niezorganizowani, ludzie się nie znają itd. Czy jest jakiś kraj na świecie, gdzie ludzie w swojej masie są mądrzy? Albo są ekspertami? Przecież to jest właśnie część tak zwanej pedagogiki wstydu. Ludzie nie muszą się na niczym znać, po prostu mają sobie organizować swoje życie, tak jak chcą. Jeśli jakaś banda im przeszkadza, to są to po prostu gangsterzy i należy ich ścigać.

  Like

 10. “Jeśli jakaś banda im przeszkadza, to są to po prostu gangsterzy i należy ich ścigać.”

  Zgoda. Ale jeśli gangsterzy rządzą państwem, to jak ich ścigać?

  Like

 11. “Oficer SS, książę Bernhard z Holandii, rozpoczął sponsorowane przez PE spotkania członków koncernów zwanego grupą Bilderberg w Oosterbeek 29-31 maja 1954 Skutki mamy dziś widoczne.”

  Pierwsze spotkanie zorganizowane przez grupę miało miejsce w holenderskim hotelu “Bilderberg” (stąd pochodzi nazwa grupy) w Oosterbeek w maju 1954 roku. Odbyło się z inicjatywy polskiego emigranta i wpływowego europejskiego polityka Józefa Retingera, który przekonał do swojego pomysłu holenderskiego księcia Bernharda. Retinger był stałym sekretarzem grupy aż do śmierci w 1960 roku. Celem utworzenia grupy było zbliżenie interesów gospodarczych Europy i Stanów Zjednoczonych. – Wikipedia.

  Ja wiem, że dla Pana Wikipedia nie jest wiarygodnym źródłem, ale w tym wypadku chyba nie kłamie, bo potwierdza to, co Pan napisał. A to – “polski emigrant i wpływowy europejski polityk”, chyba jednoznacznie określa, że Retinger był polskim Żydem, chyba że ktoś jest niedorozwinięty umysłowo i naprawdę wierzy w to, że polski emigrant mógłby być wpływowym europejskim politykiem.

  Like

  • Odbyło się z inicjatywy polskiego emigranta i wpływowego europejskiego polityka Józefa Retingera.

   Jak Pan dobrze wie żaden normalny człowiek nie ma możliwości do organizowania na europejskim poziomie niczego poza wyjazdem swojej rodziny na urlop.
   Retinger pracował dla wszystkich od Niemców, amerykanów Anglików i Francuzów po finansjerę z Londynu i NY. Z takimi ludzmi sie nie podejmuje żadnej współpracy, a winno sie po cichu zlikwidować.
   Pana podejście jest infantylne.
   Przecież pierwszy folksdojcz III RP niejaki Sikorski ma za żonę Panią Apelbaum pochodzącą z bogatej rodziny żydowskiej i co ? I nic.
   Pana narracja sprowadza się do tego, że kto nie jest agentem niemieckim jest żydem.
   Tą samą narrację stosują inne służby od izraelskich, angielskich po rosyjskie.

   Prosze się bardziej postarać.

   Like

   • Moja narracja sprowadza się do tego, że Żydzi rządzą światem, choć nie zawsze bezpośrednio, a może nawet częściej pośrednio. Sprowadza się ona też do tego, że Polska to Polin – państwo, które oni zdominowali, a początki tej dominacji sięgają czasów po powstaniu styczniowym i rozwoju przemysłu w Królestwie. Dobrze jest to opisane w “Ziemi obiecanej” Reymonta.

    Like

  • Jeśli wszystko opiera się na kredycie, a nie na oszczędnościach, to mechanizm zawsze musi być taki sam: dopływ pieniądza – rozwój, odpływ pieniądza – kryzys. Mając w ręku monopol na kredyt oprocentowany, Żydzi decydowali o tym, czy będzie rozwój czy kryzys.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s